Huurvoorwaarden

KORT

De maximale capaciteit van de woningen of van het gebouw mag niet worden overschreden. Het bijzetten van bedden, tenten of caravans is niet toegestaan.

De woningen zijn volledig ingericht. Enkel bad-, bed- en keukenlinnen moeten meegebracht worden. De bedden mogen enkel beslapen worden mits gebruik van alle bedlinnen.

Honden zijn toegelaten mits voorafgaande toestemming van de eigenaar.

De gîtes zijn volledig rookvrije gebouwen.

Annuleringskosten:

Annulering tot 4 weken voor de huurperiode: 50% van de huur

Annulering binnen de 4 weken voor de huurperiode: volledige huur

UITGEBREID

Door het betalen van het voorschot en/of van het volledige huurbedrag verklaar je(*) je akkoord met de volgende huurvoorwaarden (* = de huurder):

Alleen de volledige betaling voor de ganse periode geeft recht op toegang tot de gehuurde schakelwoningen. De volledige betaling omvat de huurprijs, alle onkosten (energiekosten, eindschoonmaak en eventueel huur algemene ruimte) en de waarborg.

In de huurprijs zijn energiekosten en eindschoonmaak niet inbegrepen.

De betalingen dienen te geschieden zoals aangegeven op de verhuurfiche.

De verhuurder kan de huurder de toegang tot de woning weigeren indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan.

De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijbehorend grondgebied en verplicht zich ertoe om aan de eigenaar of diens gevolmachtigde alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.

De huurder verbindt er zich toe alle richtlijnen, door de verhuurder verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft ze ook door aan zijn medebewoners. Deze richtlijnen worden vooraf door de verhuurder aan de huurder verstrekt en zijn ter plaatse ook duidelijk aangebracht.

De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Tussen 22.00 u 's avonds en 7.00 u 's morgens wordt de rust van de medebewoners en de omgeving 100% gerespecteerd. Op eenvoudig verzoek van de verhuurder of van medebewoners zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.

De maximale capaciteit van de gekozen combinatie mag niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Bij inbreuk hierop wordt de waarborg ingehouden.

Indien de huurder en/of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder en/of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.

De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Klachten in verband met de inventaris worden aanvaard tot 10 u volgend op de dag van uw aankomst. Deze worden gemeld bij de eigenaars.

De woningen zijn volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen dienen meegebracht. De bedden zijn voorzien van dekbedden en mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.

De matrassen mogen niet verlegd worden. De bedden zijn vastgemaakt aan vloer of muur en mogen niet worden verplaatst. Er wordt ook op aangedrongen geen tafels of zetels te verplaatsen van de ene naar de andere woning. Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode.

Indien de woning, zoals vooraf is overeengekomen, slechts gedeeltelijk gebruikt wordt zal de huurder geen enkele poging doen om het afgesloten gedeelte te gebruiken. Inbreuken hierop zullen leiden tot betaling van de huurprijs volgens volledige bezetting.

Indien de woning na uw huurperiode niet verhuurd is kan men ter plaatse beslissen zijn vakantie eventueel te verlengen. Dit kan gebeuren per dag voor zover de woning vrij is; de huurprijs bedraagt x/7den van de normale huurprijs.

De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf 16.00 u en dient de woning op de laatste dag van de huurperiode tegen 10.00 u 's morgens te verlaten, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de verhuurder is overeengekomen. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

Onkosten bij annulering:

  • Annulering tot 4 weken voor huurperiode : 50% van de huur.
  • Annulering binnen de 4 weken voor huurperiode: volledige huur.

Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.

Honden zijn slechts toegelaten na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Wanneer de verhuurder de toestemming heeft gegeven dienen de volgende regels gerespecteerd te worden:

  • De hond is zindelijk, bijt niet in meubels en is het gewoon om mee te gaan op vakantie. De huurder heeft nog geen negatieve ervaringen gehad bij vroegere vakanties.
  • De hond komt niet in de slaapkamers, in de keuken, in de zetels en op de stoelen.
  • De hond is geen bron van lawaaioverlast.
  • De hond wordt nooit alleen achtergelaten in de gîte.
  • De hond slaapt in zijn mand, bench of in de auto.
  • De hondenpoep wordt onmiddellijk opgeraapt.
  • Indien er medebewoners zijn die bang zijn van een hond dan blijft deze steeds aan de leiband.
  • Indien de hond extra vervuiling met zich meebrengt (b.v. haren, urine, sporen van vuile poten, enz.) zal de huurder aan het eind van zijn verblijf deze extra vervuiling zelf proper maken. Indien de eindschoonmaak, verzorgd door de verhuurder, toch extra werk vraagt zal dit verrekend worden met de waarborg.

Het volledige complex is rookvrij. Rokers dienen buiten te roken.

De tuin, de terrassen en de parking zijn geen asbak. Men zorgt er steeds voor dat de as en de peuken in een asbak of vuilnisbak terecht komen. Let wel op voor brandgevaar aub.

Het keurig sorteren van afval is verplicht.

Vooraf en ter plaatse krijgt de huurder hiervoor alle nodige richtlijnen. Zij dienen strikt te worden gerespecteerd. Zie ook artikel 3.

Bij niet naleving hiervan zullen de kosten voor het laten weghalen van de afval door een privé-bedrijf worden afgetrokken van de waarborg.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de woningen. Bij klachten is de maximale aansprakelijkheid van de verhuurder het ontvangen huurbedrag, exclusief de overige kosten.